?

Log in

No account? Create an account
Rotting Christ, греческие ветераны блэк-металла, выпустили в 2013 песню χξϛʹ, текст которой большей частью составлен из отрывков из Откр.8-9, но:
  1. разбавлен отсебятиной;
  2. странно искажён (новогреческий акцент?) -- от ἐσάλπισεν я слышу только ἐσάλπι, от τέταρτος -- только τέταρ, и т.д.;
  3. похоже, что грамматически несвязен, потому что отрывки надёрганы из разных предложений.
Кто-нибудь понимает греческий, и сможет меня поправить?

ἀποκάλυψις ἸωάννουСинодальный перевод
καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματιи сделались град и огонь, смешанные с кровью
καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς δένδρων χόρτων βατων κατεκάηи третья часть земных дерев, травы, кустов сгорела
καὶ ὁ δεύτερος ἐσάλπισεν ὄρος καιόμενον ἐβλήθηи Второй вострубил, пылающая гора низверглась
καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων ἐν θαλάσσῃи умерла третья часть тварей, сущих в море
τρίτος ἄγγελος σαλπίζειν ἀστὴρ καιόμενος ἔπεσενТретий Ангел трубить, горящая звезда пала
ἐπι τὰς πηγὰς ὑδάτων καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπέθανονна источники вод, и люди умерли
τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν τρίτον τοῦ ἡλίου ἐπλήγηЧетвертый Ангел вострубил, третья часть солнца поражена
και μια φωνη εικουστει θα ερθει συμφορα μεγαλη
πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθονПятый Ангел вострубил, и из дыма вышла
πονο θανατο σκορπιζει οἱ οὐκ τὴν σφραγῖδα ἔχουσιне имеющим печати
ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν λῦσον ἀγγέλους ἐπι ΕὐφράτῃШестой Ангел вострубил: освободи Ангелов при Евфрате
και ο εβδομος εμφανη η ανθροπωτης εκτελεσθει


Oct. 17th, 2018

Аутентичный грузинский бренд "мак-шаУрма": дорисовали к "золотым аркам" белую галочку, и нарушения торговой марки уже как будто бы нет.

мое-мое

На боре предложили переводить англ. washable как "моемое".
Более того, оно действительно гуглится в качестве страдательного причастия!
В выставленной напоказ во "Львіварні" акции "Львівського Акційного Товариства Броварень" 1898 г. меня заинтриговало обозначение номинала -- по-польски "250 zł. wal. austr." и по-немецки "250 fl. österr. Währ.":Оказывается, валюта Австро-Венгерской Империи до 1900 г. официально называлась "австрийской валютой", а название денежной единицы -- гульден -- сокращалось до fl. по историческим причинам: "В середине XIV века флорин чеканился в Германии — здесь он получил название гульден. Сначала германские флорины (гульдены) копировали флорентийскую золотую монету, позже на монетах стали чеканить собственные сюжеты." Поляки, в свою очередь, называли флорины/гульдены "злотыми валюты австрийской".

Реформа 1892 г. заменила "австрийскую валюту" на кроны, которые уже назывались одинаково во всех языках, и кроме того, название денежной единицы с тех пор совпадало с названием валюты.

Самая известная из современных валют, чьё название денежной единицы отличается от названия самой валюты -- жэньминьби.
Номинация "самое мимимишное название улицы" мной присуждается улице Лисенка:

Sep. 18th, 2018

Китайский экспрессивный эпитет 牛屄 (niúbī) состоит из двух элементов: "бык/корова" и табуированного знака , который эвфемистически заменяют омофоном "заставлять", или латинской буквой B, или крестом, или даже знаком "крест", а то и вовсе опускают, так что прилагательное "коровий" получило сленговое значение почтительного одобрения.

И вот в том же Language Log в феврале 2009 (т.е. на китайский Новый Год быка) комментатор рассказывал, что в его среде (по-видимому, среди американских китайцев) большую популярность получило поздравление "Happy 牛 Year" -- одновременно и обыгрывающее созвучие niú/new, и поздравляющее с годом быка, и эвфемистически желающее неебического года.
В 2021 это вновь станет актуальным.

Sep. 17th, 2018

Language Log посвятил недавний пост китайскому эпитету 牛屄 (niúbī), которое не только созвучно русскому "неебический", но и означает то же самое:

Tā xiǎoshuō xiě de tài niúbī le.
The novels he writes are fucking awesome.

Gēmenr, bié xiā shuō, Měiguó bǐ Yīngguó niúbī, Měiguó shì chāojí dàguó!
Dude, don't talk shit. America's heaps stronger than Britain – U.S.A. is the superpower!

Задорнов, будь он жив, наверняка оценил бы.
Усатый коммунист на чаше весов -- это Сталин, что ли?Подпись, вероятно, означает "еврей взвесил: все пострадали сами, чтобы он выжил; но в будущем он будет взвешен на других весах..."
К кому относится "он", я так и не понял. К самому еврею? К усатому коммунисту?
Латинское слово castrum "крепость" было заимствовано в древнеанглийский, и активно использовалось в топонимах. При этом в разных частях Англии его произношение развивалось по-разному:

  • "-кастер" на севере и востоке;

  • "-честер" на юге, юго-востоке и северо-востоке, а также (неожиданно!) Манчестер на северо-западе;

  • "-сетер" (Эксетер, Мансеттер, Роксетер, Ютоксетер) на западе и юго-западе;

  • "-стер" в Мидлендс -- выдающиеся свом непрозрачным правописанием -cester;

  • уникальный вариант "-сестер" (Сайренсестер рядом с Глостером).
Вчера я добавил в Википедию наглядную иллюстрацию:

СЯУ, что слово late в значении "бывший" применимо и к неодушевлённым объектам: